زن

سیمون

زن چیست؟

سیمون دوبوار- ترجمه، گزیده‌ای از مقدمه‌ی کتاب جنس دوم
مارس ۲۰۱۲
اکرم پدرام‌نیا

اکرم

زن، نژاد، طبقه

Angela Davis – An Article
مارس ۲۰۱۰
اکرم پدرام‌نیا

اکرم

فمنیسم بازار آزاد

مارس ۲۰۱۲
اکرم پدرام‌نیا

سیمون

سرکوب زنان از کجا آغاز شد؟

مارس ۲۰۱۱
اکرم پدرام‌نیا

سیمون

نمایش ناگوار فمنیسم نولیبرال ایران

اکتبر ۲۰۱۱
اکرم پدرام‌نیا

سیمون

بحران سرمایه‌داری زن: فرشته‌ی نجات یا قربانی؟

مارس ۲۰۱۳
اکرم پدرام‌نیا

سیمون

زن؛ دیرپاترین انقلاب

جولیت میچل – ترجمه
مارس ۲۰۰۹
اکرم پدرام‌نیا