داستان کوتاه

Autumn-Leaves

برگ‌های پاییزی

جولای ۲۰۱۰
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

یک روز ِ یک نویسنده

مه ۲۰۱۲
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

کف و دیگر هیچ

هرناندو تلِز – ترجمه
جولای ۲۰۱۰
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

یک از یک

کالم توبین – ترجمه
مارس ۲۰۱۲
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

خیابان اجمانت

ال ای دکترو – ترجمه
اگوست ۲۰۱۴
اکرم پدرام‌نیا