محیط زیست

اکرم

مرغان آوازخوان

سپتامبر ۲۰۱۴
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

جنگ و محیط زیست

ژوئن ۲۰۱۳
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

گرمایش زمین، آلودگی هوا و سلامتی انسان

مارس ۲۰۱۳
اکرم پدرام‌نیا

Blogger

تغییرات آب ‌و هوا : بازار نئولیبرال‌ها، عامل این تغییر، نه راه حل آن

ژانویه ۲۰۱۰
اکرم پدرام‌نیا