The Cry of the Desert

نوشته‌ی اکرم پدرام‌نیا

نفیر کویر

رمان

نفیر کویر اثر اکرم پدرام‌نیا داستان دختر شش ساله‌ی افغانستانی – ایرانی است به‌نام گلی، مادر گلی زن قالی‌بافی است از حاشیه‌ی کویر که همسرش کارگرافغانستانی و بدون مدرک اقامت در ایران است. از این‌رو گلی بدون شناسنامه مانده و از حق تحصیل در مدرسه‌ محروم است. نفیر کویر قصه‌ی دردناک زنان قالی‌باف، دردمندی فرزندان دو ملیتی و سختی و رنج مردمان به حاشیه‌رانده‌ شده‌ه‌ی کویر است. نفیر کویر داستان شاعرانه‌ی تعقیب و گریز، عاشقی‌های ممنوعه، از دست‌رفتن‌ها و پذیرفتن رویاهای از دست‌رفته است.